Serveis per a les empreses

Som un centre en el qual les noves tecnologies tenen un paper
fonamental en les tasques d’ensenyament-aprenentatge.

FP Dual

La formació dual és la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant es converteix en aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa.

El centre i l’empresa comparteixen les responsabilitats formatives, perquè els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

  • La col·laboració entre el centre i l’empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració.
  • Per a cada alumne s’acorden les activitats formatives a desenvolupar en l’empresa per completar la seva qualificació, així com l’horari iel calendari.
  • L’empresa acull l’aprenent i li assigna un lloc de treball adequat.
  • El centre educatiu i l’empresa designen els tutors que fan el seguiment dels alumnes aprenents.
  • El seguiment i la valoració de l’aprenent es fa de forma conjunta entre l’empresa i el centre.

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases:
1ª fase – Integració. L’alumne fa pràctiques i mentre s’adapta a el funcionament de l’empresa.

RelacióDuradaRetribucionsSeguretat Social
FCT (pràctiques)80-100 horesNo remuneradesSense alta en SS
Assegurança escolar

2ª fase – Consolidació. Estada remunerada en modalitat de contracte o beca, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre educatiu.

RelacióDuradaRetribucionsSeguretat Social
Opció 1. Contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge1 año, como mínimPactades entre empresa i centre educatiu
Salari segons conveni col·lectiu (en funció d’hores de treball efectiu)
Alta a la SS como treballador
Opció 2. Beca (Signatura d’un acord formatiu entre empresa-centre i aprenent)De 2 a 10 mesos per curs
(Es pot fer una pròrroga)
Pactada entre empresa i centre educatiu, en funció de les hores d’estància.
Retribució en función del salari mínim interprofessional (SMI)
Alta a la SS como becari
Borsa de treball

Servei que ofereix Ramar FP als alumnes i exalumnes amb la voluntat de ser un espai de trobada entre els interessos de l’alumnat i els de el món laboral.

La Borsa de treball respon a un doble objectiu: d’una banda, oferir als nostres alumnes la possibilitat de posar en pràctica, en el món laboral, els coneixements que han adquirit al centre, i facilitar-los l’entrada al mercat de treball; i d’altra banda, canalitzar les ofertes de treball o demanda de professionals que rep el centres d’empreses o institucions.

Per accedir al Servei, omple el formulari que trobaràs a la fi d’aquesta secció.

Anar a l’formulari

Formació en centres de treball

La Formació en Centres de Treball és el conjunt de pràctiques formatives no laborals que realitza l’alumnat de cicles formatius en centres de treball mitjançant un conveni de col·laboració subscrit entre l’escola i l’empresa.

La formació en centres de treball és el conjunt de pràctiques formatives no laborals que realitza l’alumnat de cicles formatius en centres de treball mitjançant un conveni de col·laboració subscrit entre l’escola i l’empresa.

La FCT forma part de el programa formatiu (curricurlar) d’aquests ensenyaments.

Per accedir al Servei, omple el formulari que trobaràs a la fi d’aquesta secció.

Anar a l’formulari

Inscripció a serveis